ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички продукти, предлагани от MOBILISSIMO.BG са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно Закона за Защита на Потребителите!

 

1. Срок на гаранцията – 24 месеца от датата на закупуване.
2. Гаранцията е валидна на територията на Република България
3. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на настоящата гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща модел, фабричен номер, име и подпис на продавача, печат, подпис на купувача и дата на покупката. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.
4. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания собственик!
5. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Всички външни части, които могат да бъдат увредени или износени от клиента по време на нормална експлоатация:
 • Козметични дефекти на корпуса и клавиатурата
 • Акумулаторни батерии и зарядно устройство
 • Антена, аксесоари, слушалки и допълнителни принадлежности
 • Мултимедийна карта

Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.
6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • При непопълнени данни за продукта или клиента, липсващ подпис на клиента,несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта, следи от отлепяне на стикера с фабричен номер.
 • Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт.
 • Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация по стоката, неправилно направен софтуерен ъпдейт, опити за поправки и софтуерни промени или инсталации от потребителя или интервенции от неупълномощени лица и фирми.
 • Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, токови удари, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ , зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца или Сервиза.
 • Вносителя, търговеца и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.
 • Дефектирала стока се доставя в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът /търговецът/ не носи отговорност за козметични повреди по корпуса вследствие на престоя в сервиза.
 • Внимание! Подправени, непопълнени гаранционни карти са невалидни.

7. Гаранцията отпада при възникнал дефект по вина на клетъчната мрежа
8. При рекламация носете гаранционната карта. В противен случай гаранцията на апарата е невалидна.
9. На поправен или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.
10. При постъпване в сервиз на фирмата, се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнени от служител и подписани от клиента. Максималният срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата. При постъпване на телефона в сервиз фирмата не предоставя оборотен апарат на клиента.
11. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които налагат замяната на апарата.
12. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.
13. Разходите и рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача. Стоката трябва да е надлежно опакована, в противен случай фирмата не носи отговорност при транспортирането им.
14. Фирмата и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и загуби в следствие на дефектна стока и престоя на същата в сервиза.

Настоящите гаранционни условия не ограничават правата на потребителя съобразно Българското законодателство.